کار با رله ۱۲ کانال در برنامه smart cloud قسمت (area)کار با رله ۱۲ کانال در برنامه smart cloud (قسمت channel)کار با رله ۱۲ کانال در برنامه smart cloud (قسمت Scene)Search device in smart cloud